- هماهنگی و انجام کلیه امور مرتبط با دبیرخانه شورای اداری استان

- هماهنگی و انجام کلیه امور مرتبط با دبیرخانه کارگروه توسعه مدیریت استانداری

- بررسی و تجزیه و تحلیل اعتبارات پیشنهادی استانداری اعم از اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای با توجه به طرح ها و برنامه های مربوط به دبیرخانه شورای برنامه ریزی و توسعه استان

- برنامه ریزی در خصوص پیاده سازی فرآیند تخصیص منابع ، طبقه بندی هزینه ها و استفاده بهینه از منابع مالی تخصیص یافته (تهیه و تنظیم بودجه سالانه استانداری و واحدهای سازمانی تابعه)

- تهیه ، سنجش و تنظیم گزارش های لازم از نحوه اجرا و میزان پیشرفت طرح ها و برنامه های استانداری

- تنظیم موافقتنامه بودجه استانداری و واحدهای تابعه در قالب برنامه ها پس از وصول ابلاغ اعتبار مصوب و پیگیری در تحصیل تخصیص ها

- نظارت بر بودجه عملیاتی و ارزشیابی عملکرد بودجه استانداری و واحدهای تابعه

-هماهنگی و انجام کلیه امور مرتبط با دبیرخانه کمیته بررسی نظام پیشنهادات استانداری و واحدهای تابعه

- انجام کلیه امور مرتبط با تشکیلات استانداری و واحدهای سازمانی تابعه با هماهنگی واحد تخصصی ذیربط وزارت کشور

- پیگیری و نظارت بر اجرای نقشه راه اصلاح نظام اداری اعم از برنامه ها ، دستورالعمل ها و بخشنامه ها و مصوبات شورای عالی اداری در استانداری ، فرمانداری ها و بخشداری های تابعه

- نظارت عالیه بر تحقق برنامه اصلاح نظام اداری در استان

- انجام برنامه ریزی لازم جهت مستند سازی و اصلاح بهبود فرایندهای انجام کار در استانداری و واحدهای تابعه

- نیازسنجی و برنامه ریزی های لازم در جهت توانمندسازی ، بهبود عملکرد و افزایش بهره وری کارکنان استانداری و واحدهای تابعه و برگزاری دوره های آموزشی مرتبط با هدف دستیابی به تعالی سازمانی

- مطالعه و بررسی مستمر سازمان و وظایف دستگاه ، مستندسازی فرایندهای انجام کار به منظور تقسیم وظایف واحدها و تدوین راهکارهای پیشنهادی برای اصلاح و بهبود روش های انجام کار در سطح استانداری

- تهیه و تنظیم دستورالعمل های روش انجام کار در بخشهای مختلف عمومی و تخصصی استانداری و واحدهای تابعه به منظور بهبود روشها و تسریع در انجام امور با همکاری واحدهای ذیربط

- نیازسنجی آموزشی و تدوین برنامه های آموزشی مربوط به استانداری و واحدهای سازمانی تابعه بر اساس سیاست ها ، خط مشی ها و برنامه های  مصوب مراجع ذیربط

- تهیه ، تنظیم و اجرای برنامه های آموزشی سالانه و آموزش های کوتاه مدت برای مدیران و کارکنان استانداری و واحدهای سازمانی تابعه

- نظارت بر حسن اجرا و ارزشیابی عملکرد دوره های آموزشی استانداری و واحدهای تابعه

- انجام امور مربوط به صدور گواهینامه دوره های آموزشی کوتاه مدت مصوب مراجع ذیصلاح مربوط به استانداری و واحدهای تابعه و وابسته در چارچوب قوانین و مقررات مربوط

- تنظیم شناسنامه آموزشی کارکنان استانداری و واحدهای تابعه و وابسته

- پیشنهاد انجام کلیه امور پژوهشی مطالعاتی استانداری و واحدهای تابعه اعم از تعیین اولویت های نیازهای پژوهشی و ارایه آن به دبیرخانه کارگروه پژوهش و فناوری اطلاعات

- استقرار نظام مدیریت دانش در استانداری و واحدهای تابعه

- برنامه ریزی در جهت پیاده سازی نظام پیشنهادات استانداری و واحدهای تابعه