آسیب شناسی طرح تکریم ارباب رجوع و جلب رضایت مردم در نظام اداری

آسیب شناسی طرح تکریم ارباب رجوع و جلب رضایت مردم در نظام اداری در دستور کار سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور قرار گرفت.

ضمنا متن مصوبه و کلیه دستورالعمل ها و بخش نامه های مربوط به شرح ذیل می باشد:

لذا خواهشمند است دستگاه ها نظرات و پیشنهادات خود را در رابطه با اصلاحات مورد نیاز در متن و اجرای طرح در قالب فرمت قرار داده شده در سایت ، تا تاریخ 93/12/20 به نشانی پست الکترونیکی hro@ostanyazd.ir ارسال نمایند.