بازدید سرپرست محترم معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع از دفتر برنامه ریزی ، نوسازی و تحول اداری


در این بازدید که در اولین روز های شروع بکار سرپرست محترم معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع از دفتر برنامه ریزی ، نوسازی و تحول اداری صورت گرفت.

در نشستی صمیمی با همکاران ، سوابق اجرایی و پرسنلی همکاران و برخی وظایف و عملکرد 9 ماهه دفتر گزارش گردید و در ادامه آقای دکتر زینی وند ، ضمن ابراز خرسندی از دیدار صورت گرفته ، با عنایت به اهمیت شناخت کامل از سوابق پرسنل و شرح وظایف محوله ، خواستار تسری موضوع ، مبنی بر تهییه پاورپوینت ساختار تشکیلاتی و سازمانی و معرفی تفصیلی نیروی انسانی سایر حوزه ها و دفاتر استانداری بر اساس الگوی ارائه شده گردیدند.

همچنین در بروزرسانی اطلاعات سایت استانداری از تمامی حوزه ها و مشارکت جدی دفتر برنامه ریزی در بودجه بندی کیفی و عملی سال آینده تأکید نمودند.