برگزاري دوره آموزشي «اصول تغذيه و بهداشت»

در راستاي ارتقا دانش و توانمنديهاي عمومي همكاران، دوره  آموزشي «اصول تغذيه و بهداشت» در محل سالن اجتماعات مركز علمي كاربردي استانداري برگزار 'گردید. در اين دوره كه با حضور آقاي دكتر آقائي رئيس مركز ديابت استان در روزهاي دوشنبه و چهارشنبه مورخ 3 و 96/7/5  به مدت 4 ساعت تشكيل گرديد 100 نفر از همكاران استانداري حضور يافتند و فرمانداريها نيز از طريق ويدئوكنفرانس در دوره شركت كردند.