برگزاری دوره آموزشی رانندگی تدافعی در استانداری یزد


بنابر مطالعات انجام شده با بکارگیری تکنیکهای رانندگی تدافعی 90 تا 97درصد تصادفات قابل اجتناب و پیشگیری می باشد. رانندگی تدافعی نوعی از رانندگی است که علیرغم شرایط اطراف و رفتارهای اشتباه رانندگان دیگر، جان، زمان و پول انسانها را نجات می دهد. با استفاده از آموزشهای رانندگی تدافعی میتوان با پیش بینی موقعیت های خطرناک و اشتباهات دیگران، خطرات و خسارات رانندگی را کاهش داد.