برگزاری نشست توجیهی آموزشی رابطان آموزش دفاتر و فرمانداری ها


در این جلسه سرکار خانم فداکار معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری به بیان نکاتی در خصوص آموزش و توانمند سازی کارکنان پرداختند و در ادامه سرکار خانم شهابی پور مدیرکل دفتر اهم مقررات و آیین نامه های آموزشی را بیان نمودند.

در پایان آقای خردمند معاون دفتر آموزش و پژوهش سازمان مدیریت و برنامه ریزی بخشنامه های آموزشی را برای حاضران تشریح و به سئوالات پاسخ دادند.