برگزاری نشست هماهنگی دفتر با معاونت

 مدیرکل دفتر برنامه ریزی، نوسازی و تحول اداری استانداری ضمن تبریک انتصاب سرکار خانم فداکار به عنوان نخستین معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری به تشریح برخی از ویژگیها و شرایط کاری دفتر پرداختند. خانم شهابی پور با اشاره به مجموعه وظایف محول شده به این دفتر برخی از چالشهای پیش روی انجام کامل این وظایف را برشمردند.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری نیز ضمن اظهار امیدواری در زمینه ایفای موثر نقش این دفتر در توسعه  سازوکارهای مدیریتی و تحول اداری در سطح استانداری و فرمانداریها از پرسنل این دفتر خواست که عزم خود را برای حضور تاثیرگذار دفتر برنامه ریزی، نوسازی و تحول اداری در پیشبرد اهداف استانداری و استان جزم کنند. در این جلسه همکاران دفتر نیز به بیان دیدگاه هایخود در زمینه وظایف و ماموریتهای محوله پرداختند