جلسه توجیهی اموزشی با موضوع مرگ مغزی و اهدای عضو


در این جلسه که توسط این دفتر و با همکاری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد روز سه شنبه مورخ 1398/05/08 در محل سالن شهید موحدین برگزار گردید جناب آقای دکتر پورشمسی به بیان توضیحاتی در خصوص مرگ مغزی و فرایند اهدای عضو پرداختند و به سئوالات شرکت کنندگان پاسخ دادند در پایان جلسه متقاضیان درخواست خود را جهت دریافت کارت اهدای عضو ارائه دادند.