دستورالعمل میز خدمت

به استناد بند ۲ ماده (۱۸) و در اجرای ماده (۱۷) تصویب نامه شورای عالی اداری با عنوان "حقوق شهروندی در نظام اداری " و به منظور ارائه خدمات به موقع ، سریع و آسان به ارباب رجوع و همچنین ارتقاء رضایت مندی آنان از عملکرد دستگاههای اجرایی،"دستورالعمل میز خدمت"به دستگاههای اجرایی موضوع ماده۵ قانون مدیریت خدمات کشوری ابلاغ گردید و استانداران مسئول عالیه بر اجرای میز خدمت در واحدهای استانی معرفی گردیدند.

دستورالعمل میز خدمت