مصوبه تشکیل شورای راهبردی توسعه مدیریت دستگاههای اجرایی استان