گزارشی مختصر از نحوه عملکرد کمیته تخصصی نظام پیشنهادها


در اجرای ماده ۲۰ قانون مدیریت خدمات کشوری و به استناد بند ۷ ماده یک دستورالعمل آئین نامه اجرائی قانون مذکور ، کمیته تخصصی نظام پیشنهادهای استانداری و واحدهای تابعه بجهت بهره مندی از فکر، اندیشه و خلاقیت همکاران، زمینه مشارکت آنها در تصمیم گیری ها را با ارائه پیشنهادهای مفید و سازنده فراهم نموده است.

ضمن آنکه نسخه الکترونیکی و اینترنتی نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها از سال ۱۳۹۱ در سطح استانداری و واحدهای تابعه مستقر شده و هریک از کاربران اینترنت می توانند با ورود به سایت اینترنتی استانداری یزد و اتصال به نرم افزار نظام پیشنهادها، ایده خود را به عنوان پیشنهاد ثبت نموده و بلافاصله کد رهگیری دریافت کنند. فلذا پیشنهادهای دریافتی توسط همکاران شاغل در استانداری و واحدهای تابعه به راحتی وصول می گردد و افراد شاغل در دستگاههای دیگر و همچنین آحاد مردم نیز می توانند در این سامانه پیشنهاد خود را ثبت نمایند.

پیشنهادهای واصله به نوبت در دستور کار کمیته تخصصی نظام پیشنهادها قرار می گیرد و در جلساتی که با حضور اکثریت اعضاءتشکیل می گردد بررسی و تصمیم گیری می شود.

تصمیمات کمیته شامل موارد زیر می باشد:

پذیرش پیشنهاد: چنانچه اکثریت اعضای جلسه پیشنهاد دریافتی را مناسب و قابل اجرا تلقی نمایند، ضمن تقدیر از پیشنهاد دهنده (ارائه گواهینامه و پاداش)، دستور اجرای پیشنهاد به واحد تخصصی درون سازمانی ابلاغ می گردد.

رد پیشنهاد: در صورتیکه اکثریت اعضای جلسه پیشنهاد دریافتی را غیرقابل اجرا یا نامناسب تشخیص دهند، ضمن اعلام دلیل رد به پیشنهاد دهنده، پرونده رسیدگی به پیشنهاد مختومه خواهد شد.

ارسال به دستگاه مرتبط: زمانی که پیشنهاد دریافتی، خارج از حوزه وظایف، مسئولیت ها یا اختیارات استانداری باشد، با تصمیم اعضای کمیته، پیشنهاد واصله به دستگاه مرتبط ارسال و پیشنهاد دهنده را مطلع خواهند کرد تا موضوع را از طریق دستگاه ذربط پیگیری نماید.

استعلام نظر کارشناسی: زمانی که اعضای کمیته نتوانند برای رد یا پذیرش پیشنهاد به تصمیم روشنی برسند و نیاز به اطلاعات تکمیلی یا اظهارنظر کارشناسی داشته باشند، از اشخاص حقیقی یا حقوقی ذیصلاح، استعلام نموده و معمولاً نظر نهایی اعضاء جهت پذیرش یا رد پیشنهاد مطابق با همان نظر کارشناسی خواهد بود.

بر اساس آمارهای استخراج شده از سامانه الکترونیکی تا پایان سال ۹۵ ، نزدیک به ۱۴۰۰ پیشنهاد دریافت شده که حدود ۱۰۰ پیشنهاد آن پذیرفته ، حدود ۱۰۰ پیشنهاد در حال اخذ نظر کارشناسی ، حدود ۱۰۰پیشنهاد به دستگاههای مرتبط ارسال شده است.