آسیب شناسی طرح میزان سنجش رضایتمندی مراجعان از نحوه ارائه خدمات

آسیب شناسی میزان سنجش رضایتمندی مراجعان از نحوه ارائه خدمات دستگاههای اجرایی در دستور کار سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور قرار گرفت.

ضمنا متن بخشنامه و دستورالعمل ها و پرسش نامه های مربوط به شرح ذیل می باشد:

لذا خواهشمند است دستگاه ها نظرات و پیشنهادات خود را در رابطه با اصلاحات مورد نیاز در متن و اجرای طرح را تا تاریخ 93/12/20 به نشانی پست الکترونیکی hro@ostanyazd.ir ارسال نمایند.