« بازگشت

برگزاري نشست تعاوني مسكن مهر


به گزارش روابط عمومي استانداري يزد، محمدرضا فلاح زاده در اين نشست با تاكيد بر روان تر كردن جريان كار در اجراي كامل طرح مسكن مهر گفت: افراد عضو هيات مديره بايد از تجربه كافي در اين خصوص برخوردار باشند.
استاندار يزد در ادامه اين نشست در خصوص نحوه ساخت و ساز، راهكارهايي را به منظور حضور پررنگ تر متقاضيان در جريان ساخت مسكن مهر ارائه كرد.