شناسه : 99729425
استاندار يزد:


استاندار يزد گفت: بايد از هر روش ممكن براي جذب سرمايه گذاريهاي جديد در استان بهره بگيريم تا اين مسير به رونق اقتصادي، توليد و اشتغال بيشتر ختم شود.

به گزارش اداره كل روابط عمومي استانداري يزد، "كارگروه تخصصي اشتغال استان" دوشنبه شب 29 آبانماه 1396 به رياست " محمود زماني قمي" در سالن زنده ياد حميديا برگزار شد.
استاندار يزد در اين نشست پس از استماع گزارش ارائه شده از سوي دبير كارگروه، بر اين نكته تاكيد نمود كه در جلسات آتي اين كارگروه، محدوديتي براي حضور كارشناسان و صاحبنظران اعمال نشود و هر كدام از مديران بخش خصوصي و دولتي كه ميتوانند به تصميم گيري بهتر در اين كارگروه كمك نمايند، به جلسات دعوت شوند.
وي سپس خاطر نشان كرد: مقتضي است تا قبل از برگزاري جلسات اين كارگروه، نشستهاي مقدماتي انجام شود و نقشه راه رسيدن به هدف تعيين و آنگاه در اين جلسه، تصميم نهايي اخذ و راهبردها مشخص شود.
" زماني قمي" آنگاه با اشاره به طرح اشتغال خُرد روستايي كه يكي از دستور كارهاي اين نشست كارگروه تخصصي اشتغال بود، خواستار ارائه اين طرح در گستره دهياران، بخشداران و فرمانداران سراسر استان و اخذ نظر تمامي صاحبنظران در اين خصوص شد و تصريح نمود: بايد بكوشيم تا موانع اشتغال روستايي را رفع و قوانين و آيين نامه ها را به تناسب مقتضيات محيط روستايي تفسير كنيم و جهت گيري همه به سمت رفع مشكل و كمك به روستاييان باشد.
عالي ترين مقام اجرايي استان آنگاه تاكيد كرد: از "سازمان جهاد كشاورزي" و ادارات كل "ارتباطات و فناوري"، "ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري" و "صنعت، معدن، تجارت" استان ميخواهم تا در جلسه آتي كارگروه تخصصي اشتغال استان، طرح اقتصاد خُرد روستايي را براي روستاها و شهرهاي زير 10 هزارنفر جمعيت استان ارائه نمايند.
وي افزود: پس از اين مرحله، مدير كل امور روستايي استانداري موظف است تا با جمع بندي اين طرح، در فرايندي، نسبت به اقناع دهياران، بخشداران و فرمانداران سراسر استان نسبت به اجراي آن اقدام نموده و زمينه پياده سازي هرچه بهتر طرح در جوامع روستايي استان را فراهم آورد.
" زماني قمي" تاكيد كرد: در مسير اين فرايند بايد ابتدا مزيت هاي ما در اين بخشها مشخص شده، سپس راهبردها در اين كارگروه تصويب و در پايان با شروع بحث اقناعي در ارتباط با جامعه هدف، طرح اشتغال خُرد و روستايي تبيين و تشريح شود و زمينه براي اجراي هر چه بهتر آن فراهم گردد.
عالي ترين مقام اجرايي استان آنگاه ابراز اميدواري نمود تا تا با تلاش در جهت اجراي طرح اشتغال روستايي، نه تنها اعتبارات لازم جهت اشتغالزايي در روستاها بلكه در صورت امكان، اعتبارات مازاد نيز در اين خصوص جذب شود.
وي آنگاه با اشاره به طرح اشتغال فراگير در استان تاكيد كرد: بايد نقشه راه در ارتباط با اين طرح نيز مشخص شود و همه مجموعه هاي مرتبط با اين طرح، ضمن ارائه راهكارها به دبيرخانه كارگروه، نسبت به تجميع اين راهكارها اقدام و با همكاري بانكها در اين خصوص اقدامات لازم صورت گيرد.
استاندار يزد سپس با تاكيد بر لزوم حركت در مسير اقتصاد دانش بنيان در استان يزد افزود: اين مسير از اولويت هاي استان در بخش اقتصاد است چرا كه از منظر دستيابي به منابع آبي دچار محدوديت هستيم و منطقي است كه مسيرهايي را دنبال كنيم كه به اقتصاد كم آبخواه منجر شود.
" زماني قمي" سپس با اشاره به مشكل فارغ التحصيلان بيكار در استان، حركت در مسير اقتصاد دانش بنيان و ارائه نقشه راه در اين خصوص را، جهت حل اين مشكل نيز مفيد دانست و وظيفه همه دستگاه ها در اين رابطه را مهم و سنگين ارزيابي نمود.
وي بر جلب نظر سرمايه گذاران و جذب سرمايه گذاريهاي جديد در استان تاكيد كرد و تصريح نمود: بايد از هر روش ممكن براي جذب سرمايه گذاريهاي جديد در استان بهره بگيريم تا اين مسير به رونق اقتصادي، توليد و اشتغال بيشتر ختم شود و در حقيقت يكي از اهداف كارگروه تخصصي اشتغال استان نيز، همين است.
استاندار يزد در پايان از همه دستگاه هاي عضو اين كارگروه خواست تا با جديت و برنامه ريزي دقيق، نسبت به اجراي مصوبات و تصميمات اخذ شده در اين كارگروه اقدام نموده و براي جلسات آتي مباحث و مواردي كه بدانها تكليف شده است را مهيا و ارائه نمايند.