اداره كل روابط عمومی استانداری یزد در اطلاعیه ای بر ضرورت همکاری مردم شریف و نجیب استان یزد برای صرفه جویی در مصرف آب با توجه به تعمیرات خط انتقال آب تاکید کرد.

به اطلاع مردم شریف و نجیب استان یزد می رساند نظر به برخی تعرضات به خط انتقال آب ، تعمیرات لازم در کمترین زمان ممکن آغاز گردیده و این فرآیند در حال انجام می باشد. لیکن با توجه به زمان بر بودن تعمیرات، از عموم مردم شریف تقاضا می شود تا طی ساعات آینده نهایت صرفه جویی در مصرف آب را به عمل آورده و یاریگر متولیان امر در این شرایط باشند.
لازم به توضیح  است مدیریت ارشد استان به صورت مستمر در حال رصد و پیگیری شرایط تامین آب استان بوده و گزارش آن را به زودی به اطلاع مردم شریف استان یزد خواهند رساند.
آدرس کوتاه :