با حضور مديركل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري يزد:


طرح آموزشي سوادآموزي كودكان بازمانده از تحصيل افغانستاني با حضور مديركل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري يزد و جمعي از مسئولان افتتاح شد.

به گزارش روابط عمومي استانداري يزد،در راستاي توسعه بسترهاي آموزشي براي بهره مندي تمام اقشار جامعه ،طرح آموزشي سواد آموزي كودكان بازمانده از تحصيل افغانستاني در استان يزد با مشاركت نهادهاي متولي اين امر افتتاح شد.
مديركل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري يزد در اين مراسم گفت:بهره مندي تمام اقشار جامعه و مردمي كه در يك كشور زندگي مي كنند از ظرفيت هاي مورد نياز آموزشي ضرورت داشته و تا تحقق پوشش حداكثري بايد در اين مسير تلاش كرد.
« فخرالسادات خامسي» ضمن ابراز خرسندي از افتتاح اين طرح اظهار داشت:بسياري از آسيب هاي اجتماعي كه امروزه با آن روبرو هستيم و در اجتماع رخ مي دهند با مسئله سوادآموزي و آگاهي افراد در ارتباط هستند.
خامسي افزود:در كنار سواد آموزي بايد يادگيري مهارت هاي زندگي را نيز مورد توجه قرار دهيم زيرا هر چه اقشار مختلف جامعه با آگاهي بيشتري در مسيرهاي مختلف ايفاي نقش كنند با آسيب ها و شكست هاي كمتري مواجه خواهند شد.
مديركل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري يزد در پايان ضمن  تشكر از هماهنگي ها و تلاش هاي صورت گرفته در اجراي اين طرح،بيان كرد:اميد است با برنامه ريزي هاي انجام شده و حمايت از اجراي موثر طرح هايي از اين جنس كودكان بازمانده از تحصيل افغانستاني نيز بتوانند در جريان يادگيري موثر قرار گيرند.
 


آدرس کوتاه :