شناسه : 98294363
با حضور استاندار يزد؛


هيئت رئيسه شوراي اسلامي استان، در حضور استاندار يزد انتخاب شدند.

به گزارش اداره كل روابط عمومي استانداري يزد، انتخابات هيات رييسه شوراي اسلامي استان يزد، با حضور استاندار يزد و تمامي اعضاء، صبح چهارشنبه 3 آبانماه 1396 در سالن زنده ياد حميديا برگزار شد.
در اين نشست ابتدا "غلامعلي سفيد" و " پوراحمديان" به عنوان رييس و منشي سني جلسه انتخاب شدند.
سپس مراسم تحليف اعضاء شوراي اسلامي استان برگزار شد.
آنگاه جهت انتخاب " رييس"،" نايب رييس"،" منشي" "سخنگو" " و " نمايندگان استان در شوراي عالي استانها" براي يك سال آينده، راي گيري مخفي با برگه راي انجام شد و نتايج ذيل به دست آمد:
آقاي "سيد علي اكبر رضواني" با كسب 6 راي از مجموع 10 راي ماخوذه به سمت " رئيس" شوراي اسلامي استان انتخاب شد.
آقاي "عليرضا ابويي" با كسب 7 راي از مجموع 10 راي به عنوان نائب رئيس شوراي اسلامي استان انتخاب شد.
آقاي "پوراحمديان" با كسب 10 راي از مجموع 10 راي ماخوذه به عنوان منشي شوراي اسلامي استان انتخاب شد.
آقاي "حميدرضا آخوند زرديني" با كسب 10 راي از مجموع 10 راي ماخوذه به عنوان سخنگوي شوراي اسلامي استان انتخاب شد.
آقايان " غلامعلي سفيد" و " ميرابوالقاسمي" به ترتيب با كسب 9 و 6 راي از مجموع 10 راي ماخوذه به عنوان نمايندگان شوراي اسلامي استان در شوراي عالي استانها انتخاب شدند.