معاون هماهنگي امور عمراني استاندار يزد تاكيد كرد:


معاون هماهنگي امور عمراني استاندار يزد با اشاره به جايگاه مهم برنامه ريزي و هدفگذاري در پيشبرد اهداف مطرح كرد:بهره مندي از ايده ها و آشنايي با نگاه هاي مختلف در تقويت و سرعت بخشي به تهيه طرح جامع پسماند شهري موثر و كاربردي است.

به گزارش روابط عمومي استانداري يزد، روز دوشنبه 7 خردادماه كارگروه پسماند استان يزد با حضور معاون هماهنگي امور عمراني استاندار يزد ،مديركل دفتر شهري و شوراهاي استانداري،صاحب نظران و اعضاي اين كارگروه در سالن موحدين استانداري تشكيل جلسه داد.
معاون هماهنگي امور عمراني استاندار يزد در اين كارگروه بيان كرد: با توجه به عدم وجود برنامه اي منسجم در زمينه پسماند و ساماندهي ساير موضوعات مربوط به اين حوزه ما نيازمند برنامه ريزي جامع و هدفگذاري در استان هستيم.
« محسن صادقيان» افزود: در زمينه پسماند فعاليت هايي از سوي دستگاه هاي اجرايي مرتبط به صورت پراكنده در حال انجام است اما ضرورت دارد تمام نهادهايي كه به نوعي با اين موضوع درگير هستند بر مبناي برنامه  و طرحي منسجم در حوزه مديريت پسماند ورود كرده و از اثرات مخرب پسماند مديريت نشده غافل نمانند.
صادقيان گفت: در تهيه طرح جامع پسماند و فعاليت در اين زمينه هر نوع برنامه،مطالعه و ايده اي كه پيشنهاد مي شود مورد استقبال و بررسي قرار گيرد تا بتوانيم بر مبناي ايده هاي مختلف رسيدن به طرح جامع را تقويت و سرعت ببخشيم.
معاون استاندار يزد مطرح كرد:با فعاليت كميته فني زير مجموعه اين كارگروه ، بايد قابليت اجراي طرح هاي مختلف با حضور متوليان و اثرگذارن در اين زمينه مورد بررسي دقيق قرار گرفته و رسيدن به راهكارهاي اجرايي و عملياتي دنبال شود.
صادقيان افزود:فعاليت ها و نگاه جزئي به موضوع پسماند استان را به نتيجه مناسب نمي رساند و با تعريف پروژه و طرح هايي كه بر مبناي افق چند ساله و دانش روز تهيه مي شوند، قابليت مديريت پسماند با نظم و زمان بندي  نتيجه بخش تحقق مي يابد.
معاون هماهنگي امور عمراني استاندار يزد در پايان گفت:پهنه ساماندهي،نوع و ميزان پسماند نيز از موضوعات مهمي ديگري است كه در طرح  جامع پسماند بايد مورد توجه قرار گيرد تا  بتوان بر مبناي وضعيت موجود برنامه ريزي مناسب انجام داد.
گفتني در اين جلسه  سيستم ها و طرح هاي پيشنهادي از سوي چند مشاور و فعال در حوزه مديريت پسماند تشريح و مورد تبادل نظر و هم انديشي قرار گرفت تا براي بررسي تخصصي تر در كارگروه فني به ارزيابي گذاشته شود.
 


آدرس کوتاه :