مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری بر حمایت از سازمان های مردم نهاد برای ترویج کتابخوانی تأکید کرد.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری، به مناسبت روز کتاب و کتابخوانی در محل انجمن حامیان فرهنگ کتاب و کتابخوانی و نیز مجتمع علمی و پژوهشی امام صادق(ع) که مبنای فعالیت‌هایشان تلاش برای تقویت کتابخوانی در جامعه است، حضور یافت و ضمن اینکه یکی از رسالت‌های دفتر امور اجتماعی را ترویج کتابخوانی دانست، گفت: معتقدیم ترویج فرهنگ در صورتی که خارج از حوزه دولتی انجام و به بخش غیردولتی سپرده شود، نتیجه‌بخش تر است.
فخرالسادت خامسی هامانه اظهار تأسف کرد که پتانسیل سمن‌ها آنگونه که باید از سوی برخی دستگاه‌ها مورد توجه قرار نگرفته است و افزود: تلاش استان استفاده از ظرفیت سازمان های مردم نهاد در همه عرصه ها به ویژه ترویج کتابخوانی است.


آدرس کوتاه :