معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری یزد:


معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری یزد به اهمیت انجام پژوهش هایی با نگاه اجتماعی،عمرانی و اقتصادی نسبت به ایمنی راه ها اشاره و گفت:توجه به آموزش و آگاه سازی جامعه تقویت ایمنی راه ها را به همراه دارد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری یزد،کمیسیون ایمنی راه های استان با حضور «محسن صادقیان» معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری یزد تشکیل جلسه داد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری یزد مطرح کرد: اطلاعاتی از وضعیت راه های استان،تصادفات و سایر موضوعات این حوزه در دستگاه های مختلف وجود دارد،تجمیع و تحلیل این اطلاعات مسیر کمیسیون ایمنی راه ها را برای برنامه ریزی و انجام اقدامات اثرگذار روشن می سازد.
« محسن صادقیان» افزود:جمع بندی و تحلیل این اطلاعات با محوریت اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان با هدف ایجاد بانک اطلاعاتی تحلیلی و مقایسه ای در این زمینه انجام شود تا بتوان در موضوع تقویت ایمنی راه ها،کاهش تصادفات و سایر نیازمندی های این حوزه با تکیه بر نظرات کارشناسی و دقیق اقدام کرد.
صادقیان اظهار داشت: بانک اطلاعاتی مورد توجه بر مبنای مقایسه اطلاعات از 3 تا 5 سال گذشته جمع بندی شود و مقایسه ها نیز مولفه های کلی و جزئی اثرگذار در ایمنی راه ها را مورد توجه قرار دهند.
وی بیان کرد: بسیاری از عواملی که ایمنی در راه ها را به خطر می اندازد ناشی از عدم اطلاعات کافی است و توجه به آموزش و آگاه سازی جامعه تقویت ایمنی راه ها و کاهش تلفات درون و برون شهری را به همراه دارد بر این اساس تنوع بخشی به برنامه های استان در این حوزه برای گروه های سنی مختلف نیاز است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری یزد در پایان گفت: ظرفیت های دانشگاهی به ویژه دانشجویانی با رشته های تخصصی به سمت انجام پژوهشی هایی با رویکرد اجتماعی،عمرانی و اقتصادی نسبت به ایمنی راه ها هدایت شود و از سوی دیگر  بررسی این مهم توسط مراکز مطالعاتی نیز راهگشا می باشد.

*خبرنگار:فاطمه شریفی
*عکاس:رضا زارع


آدرس کوتاه :