شناسه : 97256584
معاون امنيتي، سياسي و اجتماعي استاندار يزد؛


معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار در جلسه كارگروه بانوان و خانواده استان با تاكيد بر جايگاه كودكان در تحقق نگاه بلندمدت به نيازهاي كشور گفت: هفته كودك فرصت انديشيدن نه تنها براي كودكان بلكه براي آينده ايران است.

به گزارش روابط عمومي استانداري يزد،"محمدعلي طالبي "در جلسه كارگروه بانوان و خانواده استان كه با هدف هم انديشي و ارائه برنامه هاي بزرگداشت هفته ملي كودك  برگزار شد گفت: هفته كودك فرصت انديشيدن نه تنها براي كودكان بلكه براي آينده ايران است و اگر بخواهيم نگاه بلندمدت به كشور و نيازهاي آن حاكم شود بايد به جايگاه كودكان درجامعه توجه كنيم.
معاون  سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار افزود: هفته ملي كودك شرايطي را به وجود آورده است تا دستگاه هاي اجرايي بتوانند با  همدلي و همفكري برنامه هايي متنوع و مناسب را براي بهره مندي كودكان فراهم آورند و  اهتمام به اين موضوع ضرورت دارد.
طالبي با تاكيد بر اهميت همكاري ساير دستگاه هاي اجرايي در تحقق اهداف كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان اظهار داشت: با شناسايي زمينه هاي مختلف، جذاب و متنوع تمام برنامه ها به دفتر بانوان و خانواده استانداري ارسال و پوشش حداكثري كودكان درتمام بخش ها نيز مورد توجه قرار گيرد.