معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد:


معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد گفت: اهمیت تدوین قانون تشکل‌های مردم‌نهاد در ساختارمند شدن آن‌ها است چراکه می‌تواند جایگاه تشکل‌های مردم‌نهاد در سطح جامعه رابین مردم و مسئولان شفاف کند.

به گزارش روابط عمومی استانداری یزد، نشست سازمان‌های مردم‌نهاد با موضوع تدوین قانون تشکل‌های مردم‌نهاد و انتخاب نماینده تشکل‌های مردم‌نهاد استان با حضور معاون سیاسی و امنیتی و اجتماعی استاندار یزد و مدیرکل دفتر امور اجتماعی استانداری یزد در محل استانداری یزد برگزار شد.
«محمدعلی طالبی» در این نشست گفت: تدوین قانون تشکل‌های مردم‌نهاد بحث جدیدی نیست اما این قانون می‌تواند ضمانت‌های خوبی را برای تشکل‌های مردم‌نهاد ایجاد کند.
وی افزود: این قانون می‌تواند جایگاه تشکل‌های مردم‌نهاد رابین مردم و مسئولان شفاف کند ولی تاکنون به علت تعدد دستگاه‌های تصمیم‌گیرنده این جایگاه مشخص نشده است.
طالبی گفت: با تصویب این قانون و شفافیت جایگاه تشکل‌ها در جامعه زمینه افزایش انگیزه و حضور مردم در تشکل‌ها فراهم می‌شود.
وی اهمیت تدوین قانون تشکل‌های مردم‌نهاد را در ساختارمند شدن تشکل‌ها عنوان کرد و تأکید کرد: تشکل‌ها با پیروی بیشتر از قانون می‌توانند شاهد ارتقای اعضای خود باشند که امیدواریم این اتفاق را شاهد باشیم.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد تصریح کرد: برخی تشکل‌های مردم‌نهاد ازنظر کمی و کیفی تاکنون خوب عمل کردند و باید توانمندی تشکل‌های مردم‌نهاد بروز کند.
در این نشست «سید عباس هاشمی» مسئول تشکل مردم‌نهاد واقفین سبز تشکل‌های به‌عنوان نماینده تشکل‌های مردم‌نهاد معرفی شد.
 


آدرس کوتاه :