شناسه : 86174401


افتتاح دومین نمایشگاه بین‌المللی صنعت و معدن یزدافتتاح دومین نمایشگاه بین‌المللی صنعت و معدن یزد