شناسه : 89480062


1- نشست مشترك بين اعضاي ستاد انتخابات استان با اعضاي ستاد انتخابات شهرستان بافق--2- عمليات احداث مركز خدمات جامع سلامت



نشست مشترك بين اعضاي ستاد انتخابات استان با اعضاي ستاد انتخابات شهرستان بافق

 عمليات احداث مركز خدمات جامع سلامت