شناسه : 87663739


1- سفر استاندار يزد به شهرستان بهاباد---2- بهره برداري از 89 طرح عمراني،توليدي و خدماتي در تفت