شناسه : 87663867


سفر «محمد فرهادی» وزیر علوم، تحقیقات و فنّاوری به استان يزدسفر «محمد فرهادی» وزیر علوم، تحقیقات و فنّاوری به استان يزد