شناسه : 86174654


اغاز عمليات احداث پروژه 288 واحدي مسكن فرهنگياناغاز عمليات احداث پروژه 288 واحدي مسكن فرهنگيان