شناسه : 92091015


نشست توجيهي نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستای شهرستان یزدنشست توجيهي نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستای شهرستان یزد