شناسه : 92091325


1- همايش نقش معدن در توسعه كشور ---2- نشست استاندار با نمايندگان استان در مجلس و فرمانداران و بخشدارانهمايش نقش معدن در توسعه كشور

 نشست استاندار با نمايندگان استان در مجلس و فرمانداران و بخشداران