شناسه : 86171299


دعوت از مردم جهت شركت در مراسم یار دیرین امام راحل و مقام معظم رهبری در مسجد حظیرهدعوت از مردم جهت شركت در مراسم یار دیرین امام راحل و مقام معظم رهبری در مسجد حظیره