شناسه : 84938586


نشست شورای راهبری ارتباطات و فنّاوری اطّلاعات استاننشست شورای راهبری ارتباطات و فنّاوری اطّلاعات استان