شناسه : 89476331


1- نشست مشترک شورای استانی ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و شورای مشورتی استاندار در امور ایثارگران ---2-آغاز پيش ثبت نام داوطلبان انتخابات شوراهاي شهر و روستا----3- نشست ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان نشست مشترک شورای استانی ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و شورای مشورتی استاندار در امور ایثارگران 

آغاز پيش ثبت نام داوطلبان انتخابات شوراهاي شهر و روستا

 نشست ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان