شناسه : 87666379


1- نشست نمايندگان دستگاه هاي اجرايي در حوزه سرمايه گذاري---2- کارگاه آموزشی طرح ملّی حمایت از توان افزایی زنان مدیر و مسئول استان ---3- افتتاح مرکز مدیریت راهبردی افتا استان یزد نشست نمايندگان دستگاه هاي اجرايي در حوزه سرمايه گذاري

 کارگاه آموزشی طرح ملّی حمایت از توان افزایی زنان مدیر و مسئول استان 

 افتتاح مرکز مدیریت راهبردی افتا استان یزد