شناسه : 85410663


1- آغاز عمليات اجرائي پروژۀ توسعۀ فولاد یزد يك----2- انتخاب دبیر اجرائی هیئت عالی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی استان آغاز عمليات اجرائي پروژۀ توسعۀ فولاد یزد يك

 انتخاب دبیر اجرائی هیئت عالی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی استان