شناسه : 86173563


1- شورای زکات استان---2- نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان---3- نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان ---4- نشست شورای عالی ورزش استان شورای زکات استان

نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان

 نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان 

نشست شورای عالی ورزش استان