شناسه : 89477518


ارتباط تلفني با دبير ستاد انتخابات استان يزدارتباط تلفني با دبير ستاد انتخابات استان يزد