شناسه : 85488475


برنامه هاي روز دوم سفر معاون پارلمانی رئیس جمهوری به يزدبرنامه هاي روز دوم سفر معاون پارلمانی رئیس جمهوری به يزد