شناسه : 90237887


1- آیین رونمایی از منشور اخلاق رسانه ای در انتخابات ---2- نشست استاندار با نمایندگان احزاب استان آیین رونمایی از منشور اخلاق رسانه ای در انتخابات 

  نشست استاندار با نمایندگان احزاب استان