سفر استاندار به شهرستان خاتم و افتتاح پروژه هاي عمراني در اين شهرستان،افتتاح پروژه هاي مختلف در شهرستان ابركوه و اشكذر توسط معاون برنامه ريزي و توسعه مديريت و منابع انساني استاندار و ارتباط تلفني با توسعه مديريت و منابع انساني استاندار
آدرس کوتاه :