شناسه : 89477820


1- ارتباط تلفني با معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار و رئیس ستاد انتخابات---2- مصاحبه با استاندار درباره برنامه هاي استان براي تحقق شعار امسال ارتباط تلفني با معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار و رئیس ستاد انتخابات

 مصاحبه با استاندار درباره برنامه هاي استان براي تحقق شعار امسال