شناسه : 85488699


1- نشست خبري مديركل مديريت بحران استان---2- پيام استاندار به مناسبت روز ملّی ایمنی در برابر زلزله و کاهش اثرات بلایای طبیعینشست خبري مديركل مديريت بحران استان

 پيام استاندار به مناسبت روز ملّی ایمنی در برابر زلزله و کاهش اثرات بلایای طبیعی