شناسه : 85488967


نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استاننشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان