شناسه : 86707534


1- نشست ستاد دهۀ فجر استان ----2- نشست ستاد هماهنگی اربعین حسینی استاننشست ستاد دهۀ فجر استان

 نشست ستاد هماهنگی اربعین حسینی استان