سرپرست معاونت اقتصادي استانداري يزد تاكيد كرد:


سرپرست معاونت هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري يزد به فعاليت اقتصادي مبتني بر رقابت اشاره و بر خريد تضميني گندم با رويكرد فعال سازي بخش خصوصي در كنار تعاون روستايي استان تاكيد كرد.

به گزارش اداره كل روابط عمومي استانداري يزد، با توجه به اهميت خريد تضميني گندم و شروع زمان برداشت غلات، كارگروه خريد تضميني گندم استان به رياست «سيدمسعود عظيمي» سرپرست معاونت هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري يزد تشكيل جلسه داد.
سرپرست معاونت هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري يزد بيان كرد: براي تصميم گيري مناسب در راستاي خريد تضميني گندم بايد واقعيت ها و مشكلات حوزه كشاورزي را ارائه  و بر اين اساس با در نظرگرفتن مشوق هاي موثر نسبت به خريد اقدام كرد.
« سيدمسعود عظيمي» حمايت براي ترغيب كشاورز جهت كشت گندم در سال آينده را نكته اي نيازمند توجه دانست و افزود:دستگاه هاي اجرايي مرتبط توان و ظرفيت خود را در خريد تضميني گندم با هدف تامين رضايت ذينفعان فعال سازند.
عظيمي با اشاره به اينكه در فعاليت هاي اقتصادي بر رقابت معتقديم و بازار بدون رقيب معنا ندارد، گفت:رويكرد استان براي خريد تضميني گندم فعاليت بخش خصوصي در كنار تعاون روستايي به عنوان نهادي مردمي است و اين موضوع در شهرستان ها با محوريت فرمانداران اجرايي مي شود.
وي خاطرنشان كرد:از سوي ديگر و با توجه به فعالیت بخش خصوصی نيز به هر دليلي مسائل و ضوابط خريد تضميني گندم رعايت نشود، با متخلفين احتمالي برابر قانون برخورد خواهد شد.
سرپرست معاونت هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري يزد ادامه داد: براي تسهيل در حمل و نقل گندم تا رسيدن به محل نگهداري (سيلو) و مديريت موضوعات ترافيكي نيز ساعت ها و مسيرهايي جهت اعلام به رانندگان با پليس راهور در استان هماهنگ شده است.

*خبرنگار: فاطمه شريفي
*عكاس:رضا زارع


آدرس کوتاه :