سرپرست استانداري يزد در افتتاحيه طرح ملي دانش آموزي نجات آب گفت:دانش آموزان سرمايه هاي اثربخش در فرهنگ سازي اجتماعي و مديريت صحيح مصرف آب محسوب مي شوند.

به گزارش اداره كل روابط عمومي استانداري يزد، « محمدعلي طالبي » سرپرست استانداري يزد در مراسم آيين افتتاحيه طرح ملي دانش آموزي نجات آب (داناب) از مشاركت دانش آموزاني كه انديشه و آينده نگري نسبت به زندگي خود،خانواده و جامعه را با ورود به فرهنگ سازي مصرف صحيح آب نشان مي دهند قدرداني و بر ترويج اين نگاه به تمام بخش هاي جامعه تاكيد كرد.  
سرپرست استانداري يزد با تقدير از دستگاه هايي كه در اجراي طرح داناب مشاركت فعال دارند بيان كرد:نياز جدي و روبه رو بودن استان يزد با تنگناهاي مختلف براي تامين آب برهمگان روشن است و  طرح داناب اگرچه به صورت ملي در حال اجرا مي باشد اما به دليل شرايط اقليمي و كمبود شديد منابع آبي در استان يزد اهميتي دو چندان دارد.
«محمدعلي طالبي»  افزود: مدارس و دانش آموزان يكي از بهترين  جمعيت هاي قابل  سرمايه گذاري با اثربخشي بالا در مسير فرهنگ سازي مديريت مصرف و تامين منابع آب محسوب مي شوند.
طالبي اظهار داشت: آنچه توسط دانش آموزان فرا گرفته و نسبت به آن باورمند مي شوند قابل انتقال به خانواده ، جمع هاي دوستان و آشنايان است و اين جريان مي تواند  جامعه را از پيام و ارزش هاي موثر سرشار سازد.
وي خاطرنشان كرد:استان يزد بايد در اجراي طرح داناب در سطح كشور از جايگاهي سرآمد و موفق برخوردار باشد  تا بتوان با تكيه بر ظرفيت هاي فرهنگي رويكرد يزد در  قناعت آب  را در سطح ملي انتقال و عرضه كرد.
سرپرست استانداري يزد در پايان گفت: با معرفي  دانش بهره وري مناسب از منابع آبي ،حساسيت نسبت به فرهنگ سازي درمحيط اطراف و تقويت مشاركت هاي اجتماعي در اين زمينه بخشي از نگراني هايي كه در بحث تامين آب با آن مواجه هستيم با كمك دانش آموزان و جامعه فرهنگي مرتفع شود.
*خبرنگار:فاطمه شريفي
*عكاس:رضا زارع


آدرس کوتاه :