استاندار يزد:


«محمدعلي طالبي» در نشست ستاد بازآفريني پایدار شهری استان تاكيد كرد: دستگاه هاي اجرايي با اشتراك نظر جامع و توجه به اولويت هاي استان، نسبت به اجراي پروژه هاي بازآفريني شهري اقدام كنند.

به گزارش اداره كل روابط عمومي استانداري يزد، روز چهارشنبه 18 ارديبهشت ماه ۹۸،  ستاد بازآفريني پايدار شهري استان با حضور « محمدعلي طالبي» استاندار يزد و «محسن صادقيان» معاون هماهنگي امور عمراني استاندار يزد در سالن زنده ياد حميديا تشكيل جلسه داد.
استاندار يزد گفت: در راستای اثر بخشی هر چه بیشتر به اعتبارات بازآفريني شهري، لازم است آنرا فراتر از مسئوليت و كارهاي روزمره خود ببينيم  و در اين راستا  و براي تشخيص اولويت در پروژه ها، كاری جمعي صورت گيرد كه متاسفانه تا كنون اين امر انجام نشده است.
«محمدعلي طالبي» افزود:لازم است تا براي تسریع و بهبود اين وضعيت، فرمانداران و ستاد بازآفريني پایدار شهری استان به شكل فعال تري عمل كنند تا بتوانيم پروژه هايي كه قرار است در اين قالب دنبال شود را با اشتراك نظر جامع از سوي تمام دستگاهاي اجرايي و موثر و با مفروض داشتن اولويت ها و شرايط استان دنبال  كنيم.
"طالبي" اظهار داشت:يزد داراي ظرفيت هاي ناشناخته بسیاری در عرصه هاي مختلف است كه گاه توجه لازم بدان معطوف نشده و بافت تاريخي يزد نیز از جمله  فرصت هاي ارزشمند در حوزه بازآفريني پایدار شهری است.
وي در پایان با بیان این نکته که "میتوان با تكيه بر اين ظرفيت ها و  با بازسازي محلات،  شور زندگي را بدانها  برگرداند" گفت: ضروريست جهت ایجاد پويايي و نشاط  در محلات يزد و ساير شهرستان هاي استان، همفکری و اقدام عملی صورت پذيرد.


پيوند اعتبارت و برنامه دستگاه هاي اجرايي  با موضوع بازآفريني شهري ضرورت دارد


معاون هماهنگي امور عمراني استانداري يزد نيز در اين جلسه عملكرد جزيره اي را مانع به نتيجه رسيدن موضوع بازآفريني شهري دانست و گفت:بايد تمام دستگاه هاي اجرايي به ويژه دستگاه هايي كه طرح هايي نزديك به بازآفريني شهري در دست اجرا دارند با شرح خدماتي مشخص و تفكيك محلات به فعاليت بپردازند.
«محسن صادقيان» افزود:مرور اقدامات و پروژه هاي سال گذشته در اين زمينه نشان مي دهد كه براي سال آينده پيونده برنامه هاي بخش هاي مختلف و سياست گذاري در حوزه مسكن و بازآفريني را به سمتي حركت دهيم كه دفاتر تسهيلگري راه اندازي و محور كار قرار گيرند.
صادقيان يادآور شد:هدف از بازآفريني شهري توانمندسازي محلات با نگاه اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي است و در اين راستا ايجاد و تقويت دفاتر تسهيلگري مي تواند بانك اطلاعاتي جامع از نيازسنجي و وضعيت محلات را محقق سازد تا بر اين مبنا ساير برنامه ها نيز جهت دهي شود.

*عكاس:رضا زارع


آدرس کوتاه :