معاون سياسي،امنيتي و اجتماعي استاندار يزد با اشاره به اهميت نقش سازمان هاي مردم نهاد در تقويت مشاركت هاي مردمي بيان كرد:در قالب تهيه طرحي كاربردي، موانع ارتباطي و فعاليت تشكل هاي مردم نهاد بررسي و شرايط همكاري آن ها با دستگاه هاي اجرايي مختلف تسهيل شود.

به گزارش روابط عمومي استانداري يزد،دومين جلسه هيئت نظارت بر سازمان هاي مردم نهاد استان يزد با حضور معاون سياسي،امنيتي و اجتماعي استاندار يزد و مديركل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري تشكيل و درخواست هاي تائيد و تمديد فعاليت تشكل ها مورد بررسي قرار گرفت.
معاون سياسي،امنيتي و اجتماعي استاندار يزد در اين جلسه گفت:بعد از گذشت مدت زماني از فعاليت تشكل ها و تاكيد دولت هاي مختلف بر تقويت مشاركت و زمينه سازي براي فعاليت سازمان هاي مردم نهاد ما هنوز نيز با كاستي هايي در اين زمينه رو به رو هستيم.
« محمدعلي طالبي» افزود:بايد نگاه ها نسبت به اين مسئله تغيير كند و از فعاليت تشكل هايي كه مي توانند به دستگاه هاي اجرايي و جامعه كمك كنند،حمايت و توسعه عملكرد مثبت آن ها مورد توجه قرار گيرد.
طالبي اظهار داشت: تدوين طرحي كاربردي از سوي دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري در دستور كار گيرد و بر اين اساس موانع ارتباطي و فعاليت تشكل هاي مردم نهاد بررسي و شرايط همكاري آن ها با دستگاه هاي اجرايي مختلف تسهيل شود.
معاون سياسي،امنيتي و اجتماعي استاندار يزد در پايان سخنان خود بيان كرد:براي برگزاري نشست هاي تخصصي و موضوعي با حضور مديران دستگاه هاي اجرايي و صاحب نظران در موضوعات مختلف برنامه ريزي و زمينه تقويت ارتباطات بين بخشي با تشكل ها فراهم شود.
مديركل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري يزد نيز در اين جلسه گفت:در حال جمع آوري و دسته بندي اطلاعات و وضعيت فعاليت سازمان هاي مردم نهاد استان هستيم تا با تكميل بانك اطلاعاتي و موضوع بندي فعاليت ها بتوانيم انسجام و تاثيرگذاري بيشتري را در اين زمينه شاهد باشيم.
« فخرالسادات خامسي »  افزود:برگزاري جشنواره ، نمايشگاه دستاوردها،دوره هاي آموزشي،نشست هاي هم انديشي با مديران و كارشناسان حوزه هاي مختلف نيز با محوريت و حضور سازمان هاي مردم نهاد در دستور كار دفتر اجتماعي و فرهنگي است و به زودي به مرحله اجرا مي رسد.
 


آدرس کوتاه :