شناسه : 22963003


ارتباط تلفني با سيد محمد ميرمحمدي استاندار يزد