شناسه : 17567632


رزومه استاندار يزد


مشخصات فردي:


o    سيد محمد ميرمحمدي متولد 1327، محل تولد اردکان يزد

 


 تحصيلات:


o    - اخذ درجه ليسانس مهندسي منابع طبيعي از دانشکده منابع طبيعي دانشگاه تهران
o    - اخذ درجه کارشناسي ارشد مديريت از مرکز آموزش مديريت دولتي
o    دوره ناتمام دکتري ترددي مديريت برنامه ريزي دانشگاه کينگ استون لندن

 


سوابق خدمت:


o    - مسئول بخش کشاورزي بنياد مستضعفان در استانهاي شمالي ايران
o    - معاون وزير كشاورزي و رئيس سازمان جنگلها و مراتع كشور
o    - رئيس مؤسسه تحقيقات جنگلها و مراتع کشور
o    - رئيس شورايعالي جنگل و مرتع و خاک و عضو دبيرخانه شورايعالي کشاورزي در نخست وزيري وقت
o    - معاون وزير کشاورزي در امور شيلات و آبزيان
o    - معاون حقوقي،مجلس و اطلاع رساني وزارت کشاورزي
o    - جانشين وزير کشاورزي در امور بازرگاني و مدير عامل سازمان مرکزي تعاون روستايي ايران
o    - معاون حقوقي و امور مجلس وزارت نفت

 


نماينده وزير و عضويت در شوراهاي عالي و کميته ها و مجامع و کميسيون هاي مختلف همزمان با مسئوليت هاي فوق الذكر


o    - شورايعالي شهرسازي و معماري به مدت 9 سال
o    - کميسيون لوايح دولت به مدت 9 سال
o    - شورايعالي بيمه بمدت بيش از 6 سال
o    - شورايعالي نظارت بر اتاق ايران به مدت 4سال
o    - شورايعالي توزيع به مدت 4 سال
o    - شورايعالي نظام بهره برداري به مدت 3 سال
o    - شورايعالي امور اجتماعي و رفاه وزارت کشاورزي به مدت 5 سال
o    - هيات عالي نظارت بر اصناف به مدت 4 سال
o    - کميته برنامه ريزي تعاون در دوره برنامه ريزي پنجساله دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي
o    - کميته برنامه ريزي کشاورزي در دوره برنامه ريزي برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي
o    - کميته برنامه ريزي صنعت، معدن و بازرگاني در دوره برنامه ريزي برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي
o    - شوراي برنامه ريزي بازرگاني و تعاون در دوره برنامه ريزي برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي
o    - کميته ملي بيابان زدائي به مدت 3 سال
o    - کميته ملي تجارت اکو به مدت 2 سال
o    - کميته تخصصي کميسيون اقتصاد دولت به مدت 4 سال
o    - کميسيون ويژه بازرسي لايحه اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم در دوره بررسي لايحه مذکور


نمايندگي وزير کشاورزي در مجامع عمومي شرکتها و سازمانهاي مشروحه زير:


o    - شرکت سهامي بازرگاني دولتي ايران به مدت 4 سال
o    - شرکت سهامي خدمات پشتيباني امور روستايي و مناطق عشايري به مدت 3 سال
o    - سازمان غله کشور به مدت 4 سال
o    - سازمان تعاون مصرف کادر نيروي نظامي(اتکا) به مدت 4 سال

 

جهت دانلود عكس با كيفيت بر روي تصاوير كليك نمائيد.