رئيس مركز امور اجتماعي منايع آب و انرژي وزارت نيرو:


«محمد فاضلي» با تاكيد بر وجود زيرساخت اخلاق سازگاري با كم آبي در استان يزد مطرح كرد: عمومي سازي دانش توسعه و تقويت نقش آفريني مردمي، مسئله آب را به مقصد مناسب هدايت مي كند.

به گزارش اداره كل روابط عمومي استانداري يزد، روز شنبه سيزدهم مردادماه، پنجمين جلسه شوراي برنامه ريزي و توسعه استان يزد در سال جاري با حضور استاندار يزد، معاونين استاندار، مديركل حوزه استاندار و اعضاي اين شورا در سالن زنده ياد حميديا استانداري برگزار شد و « محمد فاضلي» رئيس مركز امور اجتماعي منابع آب و انرژي وزارت نيرو به بيان مطالبي در موضوع چشم انداز بلندمدت منابع و مصارف آب در فلات مركزي ايران با تاكيد بر استان يزد پرداخت.
رئيس مركز امور اجتماعي منايع آب و انرژي وزارت نيرو در اين نشست گفت: سند آبِ قابل برنامه ريزي كه حاصل مطالعات گسترده در كشور بر اساس سازگاري با مسئله كم آبي مي باشد، تدوين و بر اين مبنا بايد بتوانيم با كاهش مصارف مختلف آب به نيازمندي هاي جديد و سطح توسعه كشور نيز پاسخگو باشيم.
«محمد فاضلي» افزود: طرح توسعه منابع آب نيز در حال پيگيري و مطالعه است اما هر چند در استان يزد سطح مصرف نسبت به ساير استان هاي هم جوار پايين تر بوده و ارزش افزوده بيشتري نيز توليد شده است، بدون كاهش و مديريت مصرف نمي توان مسائل مربوط به آب را حل و فصل كرد.
فاضلي اظهار داشت: اگر امروز سطح بيكاري در جامعه بالاست و از سوي ديگر منابع آب نيز كم مي باشد و چاره اي جز سرمايه گذاري براي حل مشكلات اقتصادي وجود ندارد، بهترين گزينه تخصصي تطبيق شرايط با كم آبي بر اساس شاخص ايجاد اشتغال با توجه به ميزان مصرف هر متر مكعب آب است.


برآورد نيازها بر اساس وضعيت اقليمي و منابع آبي در دسترس


وي بيان كرد: براساس وضعيت اقليمي و كاهش منابع؛ شاخص زيست محيطيِ توجه به مقوله آمايش آب محور يعني برآورد نيازها بر اساس منابع آبي در دسترس، بهترين راهكار علمي نتيجه بخش در سراسر دنيا مي باشد.
رئيس مركز امور اجتماعي وزارت نيرو گفت: در استان يزد زيرساخت اخلاق سازگاري با كم آبي وجود دارد و بر اين مبنا مي توان به سمت پايدارسازي آب حركت كرده و تا حد ممكن وابستگي خود را به منابع جديد كاهش دهيم كه در يزد ظرفيت تبديل به پايلوت كشوري در اين عرصه نيز وجود دارد.
فاضلي با اشاره به گذر از عصر فراواني منابع مطرح كرد: ما مدل كوچك شده اي از جهان هستيم كه بايد توهم منابع و پوشيده كاري در فرآيند دولتي را كنارگذاشته و پاسخگوي ميل به شفافيت، آگاهي فزاينده و ايفاي نقش مردم در حل مشكلات باشيم.
مشاور وزير نيرو افزود: ما نيازمند تحليل اجتماعي از آنچه در حال رخ دادن است و گفت و گو با مردم بر اساس واقعيت ها هستيم و از سوي ديگر مسئله آب و انرژي در كشور بدون اقتصاد آب و انرژي و حضور مردم  قابل حل نيست.
استاد دانشگاه شهيد بهشتي گفت: ضروري است سياست گذاران و تدوين گران برنامه هاي مختلف، زمينه را براي گفت و گوي فراگير در دستور كار قرار دهند و راهكارهاي درست و منطقي را فراهم كنند.
فاضلي ادامه داد: آنچه امروز ما را از گام برداشتن در مسير درست باز مي دارد، گير افتادن در توهمات، باورهاي غلط و فقدان تقسيم كار سازنده است كه اصلاح آن مي تواند نيروي اجتماعي شكل گرفته بر محور مساله آب را به مقصد مناسب بر اساس عمومي سازي دانش توسعه رهنمون سازد.
رئيس مركز امور اجتماعي وزارت نيرو در پايان بيان كرد: سازمان هاي بسته در شرح وظايف و كار بايد به نهادهاي سخنگو و پاسخگو تبديل شوند و تقويت جايگاه روابط عمومي و توانمند سازي آن براي ارتباط با مردم و اطلاع رساني نسبت به بخش هاي مختلف جامعه در حل بحران آب انكار ناپذير است.
 


آدرس کوتاه :